Rijbewijzen en keuring praalwagens

Beste carnavalsvrienden

 

Graag uw aandacht voor het volgende belangrijke bericht. 

 

Wat de regelgeving met betrekking tot rijbewijzen betreft, is het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 van kracht. In 2008 werd hieraan een wijziging toegevoegd met betrekking tot folkloristische voertuigen (zoals carnavalwagens). Mits de nodige voorwaarden gerespecteerd worden, volstaat het rijbewijs van categorie B of G voor deze voertuigen.

 

Het Koninklijk Besluit was thans voor enige interpretatie vatbaar, waardoor er een grijze zone bestond. In Limburg werd er recent, op aangeven van een politiezone, overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de verkeersdiensten van de politiezones en de Procureur des Koning van verkeer. In dit overleg werd eenzijdig en eenduidig vastgelegd waaraan bestuurders moeten voldoen indien ze deelnemen aan folkloristische optochten met een trekkend voertuig. Wat zelfrijdende carnavalswagens betreft, blijft de regelgeving ongewijzigd (indien men aan de gesteld voorwaarden voldoet). Wat getrokken/gestoten praalwagens betreft, is de vastgelegde visie mogelijk een hele aanpassing voor de vele carnavalsvereniging die deelnemen aan carnavalsoptochten. Het gaat dan vooral om de categorie van het rijbewijs, dewelke afhankelijk wordt van de sleep, alsook van het type voertuig, waarbij voertuigen bedoeld voor specifiek landbouwkundig gebruik, ook eisen krijgen opgelegd (periodieke keuring).

 

We houden er dan ook aan om u in bijlage de toelichting over te maken, dewelke we mochten ontvangen. Na overleg blijkt deze afspraak in heel Limburg gehanteerd te zullen worden, maar gezien het een Koninklijk Besluit is en het om federale wetgeving gaat, is dit dus ook in de andere Vlaamse provincies van kracht. Als federatie werden we niet betrokken bij de opmaak van deze visie (documenten), hetgeen we natuurlijk ten zeerste betreuren, maar het is vanzelfsprekend onze plicht om u over de regelgeving te informeren.

 

Van de studiedienst van de verkeerspolitie ontvingen we begin januari 2018 de bevestiging van deze visie, waarbij wel geopperd werd dat het aan de lokale overheden (administratief en/of juridisch) toebehoort om de naleving van de wetgeving al dan niet te laten handhaven. Enig overleg met uw lokale bestuur en/of lokale politiezone kan dus mogelijk verduidelijking brengen, maar de wet blijft vanzelfsprekend de wet.

 

In Limburg werd reeds aangegeven dat er provinciaal afgesproken is om controles te organiseren, zeker voor wat betreft de rijbewijzen. Van de andere provincies mochten we hieromtrent nog geen bericht ontvangen.

 

Lees dus zeer aandachtig de nota in bijlage en weet dat het van uw eigen carnavalwagen zal afhangen over welk rijbewijs u dient te beschikken.

 

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Alle reglementen kan u hier terugvinden.